+48 602 251 442      ul. Panewnicka, 40-773 Katowice         9:00 - 16:00 (Pon. - Pt.)

Ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało katalog zmian systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

Pomysły dotyczą szkoleń, ale także instruktorów, osk, oraz nadzoru. Czyli: rozszerzenia kursów o jazdy z osobą towarzyszącą; powierzenia osk szkoleń osób posiadających prawo jazdy; wprowadzenia jednego rodzaju podmiotów szkolących – likwidacji tzw. super osk; podniesienia wymagań dla instruktorów nauki jazdy; dla osób sprawujących nadzór; przeniesienia egzaminów na instruktorów i egzaminatorów do ITS; obowiązku warsztatów dla instruktorów techniki jazdy (w ODTJ); powierzenia word-om szkoleń kandydatów na instruktorów oraz organizacji warsztatów dla instruktorów.

Sejmowa Komisja Infrastruktury. Realizując swój półroczny plan pracy sejmowa Komisja Infrastruktury w dniu 28. kwietnia br. odbyła 93. posiedzenie. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad przedstawiona została Informacja Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu
podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym.
Przedstawiona została przez Rafała Webera, sekretarza stanu w resorcie. Po zaprezentowaniu założeń do przyszłej nowelizacji ustawy odbyła się dyskusja. Poseł Mirosław Suchoń przypomniał, iż projekt czekał na rzeczowe rozpatrzenie ponad dwa lata, podkreślił znaczenie procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Propozycje uznał za rzeczone i interesujące. Sugerował rozpatrzenie kwestii oceny efektów szkolenia. Posłanka Hanna Gill-Piątek oceniła jako idące w dobrym kierunku, poparła intencję poprawy jakościszkolenia. Zgłoszono wątpliwości, zadano pytania. Odpowiadał przedstawiciel resortu.

Zamiary legislacyjne resortu infrastruktury. – Ministerstwo zdiagnozowało potrzebę wprowadzenia zmian w systemie szkolenia kierowców. Chcę wyraźnie podkreślić, że wyraźnym celem planowanych zmian będzie lepsze przygotowanie przyszłych kierowców (…), aby szkolenie było na jak najwyższym poziomie. Co w konsekwencji będzie miało wpływ na
wyższą zdawalność. Oczywistym jest, że ktoś kto jest jako kierowca dobrze przygotowany do uczestnictwa w ruchu drogowym łatwiej poradzi sobie z samym egzaminem. Także podniesienie poziomu przygotowania do egzaminu też nastąpi, ale głównym celem działań Ministerstwa Infrastruktury będzie podniesienie poziomu umiejętności i codziennego
korzystania z pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury zamierza przygotować projekt zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców – informował Rafał Weber.

Członków komisji zapoznano z podstawowymi założeniami zmian – dostrzeganymi przez resort jako warte wprowadzenia:

1. Kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą. Czyli możliwość szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami dla kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. Do takiego szkolenia będzie mogła przystąpić osoba, która ukończyła 17. lat. Szkolenie odbywałoby się przy użyciu wskazanego przez
kandydata na kierowcę odpowiednio oznakowanego pojazdu. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia takich jazd byłoby ukończenie części teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie: Jesteśmy zdania, że dodatkowe szkolenie praktyczne realizowane w faktycznych warunkach drogowych, z osobą towarzyszącą czyli opiekunem prawnym pozwoli na lepsze obycie się kandydata na kierowcę z ruchem drogowym, lepsze wypracowanie technicznych możliwości kierowania pojazdem, a więc lepsze przygotowanie do późniejszego
pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W naszej ocenie takie jazdy mogą być alternatywą dla dosyć kosztownych jazd dodatkowych, które są wykupywane w ośrodkach szkolenia kierowców – komentował wiceminister.

2. Doszkalanie osób posiadających prawo jazdy – w osk. Osoba posiadająca prawo jazdy oraz ubiegająca się o przywrócenie takiego uprawnienia będzie mogła odbyć szkolenie uzupełniające prowadzone przez ośrodek szkolenia kierowców.

Uzasadnienie:Zmiana taka jest oczekiwana przez środowisko szkoleniowe ponieważ dzisiaj – zgodnie z przepisami – nie ma możliwości odbycia szkolenia uzupełniającego dla osoby, która posiada np. prawo jazdy, ale nie jeździła przez dłuższy okres czasu. I chce oswoić się z pojazdem pod okiem fachowca. Rozwiązanie to ograniczyłoby – w sposób istotny – tzw. szarą strefę przeprowadzania tego typu szkoleń – komentował wiceminister.

3. Zmiany wymagań dla osk. Jeden rodzaj podmiotów szkolących – likwidacja tzw. super osk. Rezygnacja z podziału ośrodków na zwykłe i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania tzw. super osk. Założeniem jest tu wprowadzenie jednolitych – wyższych wymagań dla wszystkich osk. Rozważane jest wprowadzenie wymogu, aby przedsiębiorca,
który ubiega się o wpis do rejestru przedsiębiorców, posiadał następującą infrastrukturę odpowiednia do zakresu prowadzonego szkolenia i użytkowaną wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy: salę wykładową wyposażoną w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć; lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe; plac manewrowy – zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych, w szczególności wydzielony dla osób danego ośrodka, umożliwiający wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu) i co
najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy, który byłby wyłączną własnością tego przedsiębiorcy lub stanowiłby składnik jego wspólnego majątku małżeńskiego, albo byłby przedmiotem umowy leasingu, kredytu, albo spółki cywilnej.

Uzasadnienie: Analiza obecnie funkcjonującego systemu szkolenia potwierdza, że ośrodki szkolenia wynajmują wspólnie tę samą infrastrukturę. Np. place albo sale wykładowe. Co prowadzi czasami do braku możliwości realizacji szkoleń w tym samym czasie przez różne ośrodki szkolenia kierowców. Jeśli np. ten sam plac manewrowy jest wynajmowany przez trzy
różne podmioty – to jasne jest, że w tym samym czasie nie mogą być szkolone równocześnie wszystkie osoby z tych ośrodków szkolenia. Taka sytuacja powoduje dyskomfort osób szkolonych i ma znaczący wpływ na obniżenie jakości szkolenia kandydatów na kierowców – komentował wiceminister.

4. Wymagania dla instruktorów nauki jazdy. Przywrócenie wymogu posiadania przez instruktora wykształcenia średniego oraz wydłużenie okresu posiadania przez instruktora posiadania prawa jazdy w zakresie: kat. A – z dotychczasowych 2. na 3. lata; kat. B – z 2. na 5. lat (dotyczy również instruktorów ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem); kat. C, C1, D, D1 lub D+E – zmniejszenie wymogu posiadania doświadczenia z dotychczasowych 3. na 2. lata.

Uzasadnienie:Takie rozwiązanie poprawi poziom wykształcenia i wyszkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy, co będzie mieć też wpływ na poprawę jakości samego szkolenia przyszłych kierowców – komentował wiceminister.

5. Wymagania dla osób sprawujących nadzór nad osk. Obecnie ośrodek wpisany do rejestru jest kontrolowany przez starostę, po zmianach te kontrole będzie przeprowadzała osoba upoważniona przez starostę, posiadająca uprawnienia instruktora lub egzaminatora oraz co najmniej 5. letnie doświadczenie w wykonywaniu pracy na wymienionym stanowisku.

Uzasadnienie:Zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób kontrolujących danego przedsiębiorcę oraz poprawi jakość takich kontroli. Będzie to również dodatkowa możliwość zatrudniania dla instruktorów i egzaminatorów, którzy nie są obecnie czynni zawodowo, a chcą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie – komentował wiceminister.

6. Egzaminy kandydatów na instruktorów i egzaminatorów w ITS. Przeniesienie wszystkich egzaminów na kandydatów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów do Instytutu Transportu Samochodowego. Aktualnie egzaminy te są realizowane przez komisje egzaminacyjne powołane przez ministra infrastruktury.

Uzasadnienie:Warte rozważenia jest rozwiązanie, które polega na przeniesieniu tych egzaminów do Instytutu Transportu Samochodowego. Odciąży to oczywiście urzędników Ministerstwa Infrastruktury, ale – w naszej ocenie – usprawni organizację samych egzaminów – komentował wiceminister..

7. Obowiązkowe warsztaty dla instruktorów techniki jazdy w ODTJ. Obecnie warsztaty doskonalenia zawodowego nie są wymagane od instruktorów nauki jazdy. Propozycja resortu polega na doprecyzowaniu przepisów w tym zakresie, poprzez
wprowadzenie analogicznych rozwiązań jak dla instruktorów nauki jazdy. Obowiązkowe byłoby uczestnictwo w warsztatach co 2. lata w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy wyższego stopnia.

Uzasadnienie:Zaproponowane rozwiązanie pozwoli utrzymać wysoki poziom wiedzy i umiejętności przez instruktorów techniki jazdy – komentował wiceminister.

8. Szkolenia dla kandydatów na instruktorów oraz warsztaty dla instruktorów w word. Przeniesienie szkoleń dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów do wojewódzkich ośrodków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie taki rodzaj szkoleń jest przeprowadzany przez podmioty posiadające poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.

Uzasadnienie:W związku z tym, że planujemy wprowadzić jeden rodzaj podmiotów szkolących, szkolenia takie muszą być przeniesione do innego podmiotu. Odpowiednimi do tego instytucjami będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które ze względu na wyspecjalizowaną kadrę będą w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom tych szkoleń i warsztatów.

Podsumowanie. Omówiona – szeroka paleta propozycji – w niedalekiej przyszłości ma znaleźć swoje miejsce w zmienionych konkretnych przepisach. Wówczas też – jak zadeklarował Rafał Weber: – Będzie czas i przestrzeń, aby spotykać się ze wszystkimi zainteresowanymi. (…) Czekamy na propozycje środowiska.

Projekt ustawy dla powyższych założeń miałby być ponownie analizowany, przygotowany i konsultowany po ustabilizowaniu sytuacji związanej z pandemią. R. Weber – w imieniu resortu infrastruktury – zapowiedział odpowiednie vacatio legis przyszłych uchwalonych przepisów. (jm)

Dziś odsłon strony: 0 Suma odwiedzin: 20391
Ministerialny projekt zmian systemu szkolenia kandydatów na kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę