GSOS skupia Ośrodki Szkolenia Kierowców

działamy od 10 lat

Jesteśmy

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia

Dobrowolna, niezależna, samorządna i trwała organizacja zrzeszająca właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, instruktorów i prowadzących szkolenie w innych formach pozaszkolnych.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE GSOS

Informujemy o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym GSOS w czwartek 17 czerwca o godz. 17 w Dobrej Szkole LOK Ruda Śląska Godula, ul. Stara 15.
Podsumujemy wtedy podjęte działania w 2020 roku, uzupełnimy skład Zarządu i przegłosujemy stosowne uchwały. Jest to naszym prawnym obowiązkiem, a protokoły i uchwały jesteśmy zobowiązani wysłać do Sądu i Urzędu Skarbowego w Katowicach. Przedstawimy również nowe plany i określone już zamierzenia. W przypadku braku możliwości osobistego przybycia na to ważne dla nas wszystkich zebranie, dla zapewnienia wymaganego kworum, należy pisemnie upoważnić wybranego przez siebie członka GSOS. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych szefów OSK spoza grona członków stowarzyszenia.

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 roku poz. 104 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do niej oraz własnego statutu.  GSOS jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA GSOS

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

PUNKT 1

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, WORD, innych instytucji przeprowadzających egzaminy oraz organów samorządu terytorialnego.

PUNKT 2

Celem Stowarzyszenia jest także obrona godności oraz praw moralnych jego członków zarówno zbiorowo jak i indywidualnie.

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez

a) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia i jego członków wobec władz Unii Europejskiej oraz władz polskich, a w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej;
b) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
c) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia i jego członków wobec organizacji politycznych, społecznych i innych stowarzyszeń;
d) podejmowanie i prowadzenie sporów z organami administracji rządowej, samorządowej, z organizacjami WORD i z pozostałymi instytucjami przeprowadzającymi egzaminy;
e) doradztwo i pomoc prawną podmiotom gospodarczym, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między członkami Stowarzyszenia a organami administracji rządowej, samorządowej, wszystkimi instytucjami przeprowadzającymi egzaminy na prośbę członka Stowarzyszenia;
f) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w działalności gospodarczej, w dziedzinie ekonomii oraz stosowania przepisów prawa;
g) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną oraz doskonalenia wiedzy instruktorów i trenerów;
h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów jak:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców,
– kształtowanie pożądanych postaw instruktorów nauki jazdy,
– integrowanie środowiska OSK.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców lub prowadząca szkolenie w innych formach pozaszkolnych. Członkiem Stowarzyszenia może również zostać instruktor nauki jazdy, wykładowca w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami pod warunkiem posiadania aktualnych uprawnień w myśl w/w ustawy oraz instruktor techniki jazdy.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i podporządkowanie się zasadom ustalonym w  statucie.

DO STOWARZYSZENIA NALEŻĄ

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW Z GÓRNEGO ŚLĄSKA

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia jest jednym z wielu działających  w Polsce.
Wszystkie mają za cel ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia ( GSOS ) jest najliczniejsze w Polsce.
 Do Stowarzyszenia należy 56 Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Górnego Śląska.

NASZA GALERIA

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z działalności naszego Stowarzyszenia

X Puchar Dyrektora WORD – konkurencja

Robocze spotkanie w dyrekcji WORD

Zawody o tytuł Instruktora Roku 2019 Katowice

Warsztaty instruktorskie w Korbielowie

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE

Osiągnięcia

Jesteśmy dumni z każdego zrealizowanego projektu przez Stowarzyszenie. 
Przez lata pracy bardzo się rozwinęliśmy.

40

Członków Stowarzyszenia

150 +

Zakończone Projekty

900 +

Współpracowników

Dziś odsłon strony: 6 Suma odwiedzin: 1904
Przewiń do góry